EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.) i točke III. stavka 1. podstavka 1. Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica za donacije udrugama za njihov rad („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata

organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini

I.

Grad Našice poziva udruge čije djelatnosti i aktivnosti nisu obuhvaćeni posebnim programima javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju Grada Našica.

II.

Udruge suglasno ovom Natječaju mogu prijaviti program/projekt za djelatnosti, programe i aktivnosti udruga građana koje djeluju na području Grada Našica.

III.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 255.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 35.000,00 kuna.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana, a završava 26. veljače 2018. godine.

V.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar programa ili projekata prijavljenih na Natječaj.

Prijavu programa/projekata na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Našica zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Našicama iz ranije odobrenih programa/projekata te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

VI.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Prije potpisivanja Ugovora udruga će dostaviti Gradu Našicama soleminiziranu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava.

VII.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Našica, www.nasice.hr.

Natječajnu dokumentaciju poslati poštom ili osobno na sljedeću adresu:

GRAD NAŠICE

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 7

31 500 NAŠICE

uz naznaku

„ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGE GRAĐANA) IZ PRORAČUNA GRADA NAŠICA U 2018. GODINI“

VIII.

Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje za Javni natječaj prijave programa i projekata organizacija civilnog društva (udruga građana) iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini.

Razmotrit će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

IX.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

X.

Javni natječaj se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Grada Našica, mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju u sredstvima javnog priopćavanja.

Klasa: 007-02/18-01/02

Ur.broj: 2149/01-02/1-18-02

U Našicama, 26. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

 
Dokumenti su objavljeni 26.01.2018. godine:
 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.