EnglishDeutschHrvatski

Povjerenstvo za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 372-01/18-01/09, URBROJ: 2149/01-05-01/4-18-02 od 25. siječnja 2018. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica

 1. PREDMET I UVJETI NATJEČAJA:

Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora i to:

 • Poslovni prostor u Našicama, Vatroslava Lisinskog kbr. 56, izgrađen na k.č.br. 1654/3, k.o. Našice, neto površine 208, 35 m2.

U poslovnom prostoru određuje se obavljanje tradicijskih ili deficitarnih djelatnosti ili djelatnosti od posebnog interesa za Grad Našice.

Početna natječajna cijena za poslovni prostor iznosi 17,50 kuna/m2, što ukupno iznosi 3.646,12 kuna ( slovima: tristisućešestčetrdesetšestkunaidvanaestlipa) mjesečno.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje iskažu ponudu za zakup poslovnog prostora i uplate jamčevinu u ukupnom iznosu od 500,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun IBAN HR 1425000091827800005, s pozivom na broj 68 7722- OIB ponuditelja.

Rok trajanja zakupa je pet godina, s obvezom minimalnog trajanja zakupa prostora u trajanju od 1 godine. U slučaju otkazivanja ugovor o zakupu od strane zakupnika prije isteka roka prve godine zakupa, zakupnik će biti u obvezi platiti i preostalu zakupninu do isteka prve godine zakupa.

Pisane ponude s potvrdom o uplaćenoj jamčevini šalju se u zatvorenom omotu s naznakom: GRAD NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ zaključno sa 5. veljače 2018.godine, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude će se otvarati 6.veljače 2018. godine ,s po četkom u 12,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, I. kat, soba broj 22.

Ponuda mora sadržavati:

 1. Naziv i točnu adresu ponuditelja,

 2. Ponudbenu cijenu izraženu u kunama, točno ispisanu slovima i brojkama ( u slučaju neslaganja mjerodavnom će se smatrati iznos napisan slovima),

 3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini ( preslika naloga za plaćanje) i broj računa na koji će jamčevina biti vraćena ukoliko ponuditelj ne uspije na natječaju,

 4. Dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Našicama i Republici Hrvatskoj ( potvrde izdane od strane Republike Hrvatske i Grada Našica),

 5. Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje prema Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju posebna prava u vezi sa zakupom poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti ovisno o statusu:

 1. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata – valjanu ispravu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida i stupnju oštećenja organizma, odnosno pripadnosti skupini invaliditeta,

 2. Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - valjani dokaz o statusu člana uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 3. Dragovoljci Domovinskog rata - ispravu kojom dokazuju status Dragovoljca,

 4. Ostali hrvatski branitelji - valjani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu i vremenu sudjelovanja.

 5. Braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koji su evidentirane u evidenciji braniteljskog socijalno-radnih zadruga koje vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva – potvrda Ministarstva obrane o evidenciji braniteljsko socijalno-radne zadruge ili o korištenju poticaja Ministarstva,

 6. Djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – rodni list djeteta i potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

 7. Osobe iz točke 1.-4. i .6 ovog stavka koje su korisnici mirovine – dokaz o pravu na mirovinu,

 1. Potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnica za fizičke osobe

 2. Dokaz o upisu u sudski registar ( za pravne osobe i udruge građana),

 3. Punomoć.

Osobe pod rednim brojem 1. do 4. i 6. točke e. ostvaruju posebno pravo u vezi sa zakupom i to navedenim redoslijedom.

Do isteka roka za podnošenje ponuda Ponuditelji mogu povući ponudu ili postojeću ponudu zamijeniti novom, odnosno dopuniti. Za povlačenje ponude ponuditelj je dužan do 5.veljače 2018., najkasnije do 11,00 sati predati pisanu izjavu da povlači svoju ponudu, vlastoručno potpisanu i u slučaju pravne osobe, ovjerenu pečatom ponuditelja.

Zakašnjele, nečitke, nepotpune ili ponude s ponuđenim iznosom manjim od početne cijene, Povjerenstvo neće razmatrati niti vrednovati, već će ih zaključkom odbaciti.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine, odnosno ponuda Ponuđača sa pravima iz Zakona o pravim hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji je valjano iskoristio svoje prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Osobe iz članka 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo na prvenstveno sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora ako po pozivu Povjerenstva u pisanom obliku prihvate uvjete iz najpovoljnije ponude.

Po provedenom natječaju, Gradonačelnik Grada Našica donosi Odluku o najpovoljnoj ponudi s odgovarajućim obrazloženjem koja se dostavlja svim ponuditeljima na natječaju, a na koju ponuditelji imaju pravo izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana njena primitka. Odluka gradonačelnika po prigovoru konačna je.

Rok za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora je osam dana od dana konačnosti Odluke. U slučaju propuštanja zaključenja Ugovora u propisanom roku, smatra se da je ponuditelj odustao i gubi pravo na povrat ukupno plaćene jamčevine.

Na ugovorenu zakupninu obračunat će se PDV prema odredbama zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Grad Našice zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, bez dodatnih obrazloženja.

Poslovni prostor daje se u zakup u postojećem stanju.

Ulaganja u poslovni prostor od strane ponuditelja Grad Našice može prihvatiti i priznati najviše do visine iznosa zakupnine za period od 1 godine zakupa.

Ponuditelj s kojim bude zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora dužan je sam i o svom trošku prikupiti dokumentaciju potrebnu za obavljanje svoje djelatnosti u navedenom prostoru (minimalni tehnički uvjeti i sl.)

Ukoliko ponude dva ili više ponuditelja sadrže jednake iznose ponuđene zakupnine, prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi plaćanje unaprijed za više mjeseci, a potom ponuđač koji ranije dostavi ponudu.

Na natječaj se ne mogu javiti one pravne i fizičke osobe s kojima je Grad Našice imao zaključen Ugovor o zakupu poslovnog prostora, a raskinut je zbog neispunjenja obveza od strane zakupnika.

Odabrani ponuditelj dužan je po zaključenju Ugovora o zakupu poslovnog prostora dostaviti Gradu Našicama i ovjerenu zadužnicu radi osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine, kao i dokaz osiguranja predmetnog poslovnog prostora od požara i drugih rizika.

 1. OSTALO

Za sve dodatne informacije, kao i za dogovor oko vremena uvida u poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja, zainteresirane se mogu obratiti neposredno u Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, I. kat, soba broj 30, svakog radnog dana od 7,00 – 15,00 sati, telefonom na broj 031/168-169 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Osoba za kontakt: Natali Sikora, upr. iur., viši referent za stambeno-poslovni prostor.

 

POVJERENSTVO

Dokument je objavljen 26. siječnja 2018. godine. i možete ga skinuti ovdje: NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA, V.Lisinskog 56

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.