EnglishDeutschHrvatski

SADRŽJ:

UPUTE PONUDITELJIMA

Prilog 1. OBRAZAC OPERATIVNOG SAŽETKA POSLOVNOG PLANA

Prilog 2. OBRAZAC PONUDE

Prilog 3. PRIJEDLOG UGOVORA

1. Podaci o Prodavatelju: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice

2. Kontakt telefon: Tel: 031/618-160, fax: 031/618-170

3. Predmet natječaja : Prodaja neopremljene građevinske parcele u Industrijskoj zoni u Našicama

4. Dopustiv opseg ponude: Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

5. Poslovni plan

Poslovni plan treba biti izrađen stručno, mora biti čitljiv i razumljiv, orijentiran prema tržištu i sadržavati realnu razvojnu viziju. Ponuditelj je dužan uz Ponudu priložiti Poslovni plan.

6. Dokazivanje sposobnosti
Dokazi se prilažu u izvorniku ili u preslici.

7. Kriterij za odabir

Najprihvatljivijom ponudom za parcelu smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

U slučaju da postoji više kandidata koji imaju jednak broj bodova prednost se daje Ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu za predmetnu parcelu.

8. Način i rok priopćavanja odabira

Svi Ponuditelji koji su sudjelovali u natječaju, nakon izbora ponuditelja bit će obaviješteni o izboru Ponuditelja najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

9. Provjera dokaza o sposobnosti Ponuditelja

Prodavatelj može od Ponuditelja čija je ponuda ocijenjena najprihvatljivijom zatražiti ponovnu provjeru dokaza sposobnosti ponovnom dostavom traženih dokaza, osobito u slučaju sumnje u ispravnost s ponudom dostavljenih dokumenata.

10. Podnošenje i otvaranje ponude

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se Prodavatelju putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, u zatvorenoj omotnici s naznakom «OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju neopremljenog građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama - NE OTVARATI».

Otvaranje prispjelih ponuda je javno svakog ponedjeljka u 12:00 sati.

Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.

Ocjena i rangiranje ponuda izvršit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. Uvid u dokumentaciju o Industrijskoj zoni

Svi zainteresirani Ponuditelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o Industrijskoj zoni u Našicama svakog radnog dana (ponedjeljak – petak), do završetka natječaja uz prethodnu najavu na broj telefona: 031/618-160. Kartografski prikaz parcele po površini, granice parcele kao i njihove osnovne karakteristike mogu se dobiti na uvid kod Prodavatelja, kao i uvid u vlasnički list od katastarske čestice koju prodaje Grad Našice.

Kvalificiranu interpretaciju važećeg Detaljnog plana uređenja Industrijske zone u Našicama zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu Osječko-baranjske županije za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, drugi kat.

12. Pogodnosti za investitora

Investitore u Industrijsku zonu Grad Našice dodatno potiče slijedećim posebnim pogodnostima za davanja koja su u nadležnosti Grada:

a) komunalni doprinos za investitore iznosi 1,00 kn/m³ građevine,

b) investitor se do isteka pet godina od dana početka obavljanja djelatnosti u cijelosti oslobađa obveze plaćanja komunalne naknade,

c) naknada za ustupljenu snagu električne energije investitorima određuje se po stimulativnoj cijeni od 1.000,00 kn/kW, a u skladu s Odlukom o naknadi za ustupljenu snagu električne energije korisnicima Industrijske zone u Našicama („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/10., 7/11.),

d) asfaltirani cestovni priključak od ulične međe parcele do kolnika uključen u cijenu parcele,

e) dodatne pogodnosti sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica.

13. Položajne pogodnosti Zone

 • na sjecištu državnih cesta D2 (Osijek-Virovitica) i D53 (D. Miholjac-Slavonski Brod)

 • udaljenost do granice s Mađarskom 35 km, do granice s BIH 55 km, a do granice sa Srbijom 90 km

 • u blizini autoceste (30 km)

 • u kontaktu s trasom nove zaobilaznice grada Našica i buduće brze Podravske ceste

 • u kontaktu sa željezničkom prugom Osijek-Koprivnica

 • elektroenergetski izvor – TS 110/35 KV u sklopu Zone, mreža Zone spojena

 • plinoenergetski izvor – magistralni plinovod i MRS-a u sklopu Zone, mreža Zone spojena

 • glavni vodoopskrbni cjevovod u kontaktu sa Zonom, mreža Zone izgrađena uključivo s uličnom hidrantskom mrežom

 • kolektorski cjevovodi odvodnje u kontaktu sa Zonom, mreža Zone spojena

 • TK instalacije i veze dostupne, u Zoni izgrađena TK mreža

 • pojasom zaštitnog zelenila i parka prostor odvojen od područja guste naseljenosti

 • mogućnost značajnog proširenja Zone u budućnosti.

14. Obilježja parcele

PARCELA BR. 72

k.č.br. 1883, k.o. Našice, površina 4.449 m2

vlasništvo: Grad Našice

status opremljenosti: neopremeljena: priključkom za vodu, priključkom za odvodnju, priključkom za plin i priključkom za struju.

minimalna površina za izgradnju građevine: 20 %

maksimalna površina za izgradnju građevina: 44,84%

predviđena snaga NN elektro-priključka: 40 KW (+ / - 25%)

mogućnost spajanja s parcelom: 73

početna cijena: 115. 674,00 kn

tereti na parceli: nema

Napomena: Grad Našice je u obvezi izgraditi kolni prilaz čestici, dok će priključke na komunalnu infrastrukturu (priključak za vodu, priključak za odvodnju, priključak za plin i priključak za struju) investitor financirati o vlastitom trošku.

15. Dopustive djelatnosti u Industrijskoj zoni

Na području Industrijske zone u Našicama dopustive djelatnosti utvrđene po NKD 2007 su:

Skupina C

C 10- proizvodnja prehrambenih proizvoda

(osim C 10.2, C 10.9.)

C 11- proizvodnja pića

C 13- proizvodnja tekstila

(osim C 13.1., C 13.2, C 13.3)

C 14 – proizvodnja odjeće

(osim C 14.2., C 14.3.)

C16- Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;

proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

C 17- proizvodnja papira i proizvoda od papira

(osim C 17.1.)

C 20 -Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

(osim C 20.1., C 20.2., C 20.3., C 20.5., C 20.6.)

C 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih

pripravaka

C 23- Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

(osim C 23.1., C23.2., C 23.3., C 23.4., C 23.5. C 23.9.)

C 24- Proizvodnja metala

(osim C 24.1., C 24.2., C 24. 4., C 24.5.)

C 25-Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

C 26- Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

C 27- Proizvodnja električne opreme

( osim C 27.2.)

C 28-Proizvodnja strojeva i uređaja

C 29-Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

C 31-Proizvodnja namještaja

C 32-Ostala prerađivačka industrija

Skupina D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Skupina F

F 43- Specijalizirane građevinske djelatnosti

Skupina H

H 52-Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

16. Opći uvjeti natječaja

U svemu vezanom za javni natječaj i ugovor koji će se sklopiti, te ispunjenje ugovora, kao i sva druga pitanja u odnosu ponuditelja, primjenjuju se isključivo uvjeti iz natječajne dokumentacije, uz primjenu propisa i pravila utvrđenih pravom i pravnim poretkom Republike Hrvatske.

Za eventualne sporove nadležan je Općinski sud u Osijeku, Stalna služba Našice.

Ponude moraju biti dostavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

U Zoni će se pratiti aktivnosti odabranog Ponuditelja kako bi se osiguralo da su sve ugovorene obveze ispunjene. Jednom godišnje, Prodavatelj će provjeriti poslovanje poduzetnika u Industrijskoj zoni, s ciljem ocjenjivanja njegovog napretka.

Grad Našice, kao Prodavatelj, sklapa kupoprodajni ugovor s odabranim Ponuditeljem za određenu nekretninu za koju se ponuditelj natjecao u roku od 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

17. Posebni uvjeti natječaja

Kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu je ona koja je prihvaćena u natječaju za odabranog Ponuditelja.

Odlukom o odabiru odabrani Ponuditelj bit će pozvan da u određenom roku, ne duljem od 15 dana od dana primitka te Odluke, pristupi potpisu kupoprodajnog ugovora. Ukoliko to ne učini smatrat će se da je od ugovora odustao, čime gubi pravo na povrat plaćene jamčevine.

Ugovornim odredbama odredit će se visina i dinamika plaćanja kupoprodajne cijene, stimulativne i represivne mjere, sve ovisno o uspješnosti Ponuditelja u ispunjavanju ugovornih obveza.

Ponuditelja koji ispuni sve ugovorne obveze Prodavatelj će osloboditi obveze plaćanja 75% kupoprodajne cijene.

Plaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu kao unaprijed plaćeni dio. Iznos koji predstavlja razliku između plaćene jamčevine i 25% kupoprodajne cijene (iznos ovisi o visini ponude), Ponuditelj je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora. Propuštanje ispunjenja te obveze dovodi do raskida ugovora bez prava Ponuditelja na povrat plaćene jamčevine.

U svim slučajevima raskida ugovora radi neispunjenja određene bitne obveze Ponuditelja, Prodavatelj će Ponuditelju činjenicu nastupa raskida ugovora priopćiti preporučenom pisanom obaviješću.

Ponuditelj koji je u roku platio ukupno 25% kupoprodajne cijene (u daljnjem tekstu: Investitor) Prodavatelj će promptno uvesti u posjed kupljenih nekretnina o čemu će se sastaviti odgovarajući zapisnik.

Prijenos nekretnina u vlasništvo Investitora uvjetuje se ispunjenjem obveze pribavljanja akta na temelju kojega se može pristupiti gradnji gospodarskih građevina navedenih u ugovoru. Za potrebe pribavljanja akta na temelju kojega Investitor može započeti gradnju, Prodavatelj se obvezuje po potrebi poduprijeti dokaze o pravnom interesu Investitora.

Akt na temelju kojeg može pristupiti gradnji, Investitor je dužan pribaviti u roku do 18 mjeseci.

Po pravodobno pribavljenom (i dostavljenom Prodavatelju) aktu na temelju kojega može graditi Investitor stječe pravo upisa prava vlasništva Pri upisu vlasništva Investitora istovremeno će se upisati ograničenja prava vlasništva u smislu zabrane otuđenja i opterećenja istih nekretnina.

U slučaju da akt na temelju kojeg može pristupiti gradnji Investitor ne pribavi pravodobno (i dostavi primjerak Prodavatelju), smatrat će se da je ugovor raskinut, bez prava Investitora na povrat uplaćenih 25% kupoprodajne cijene.

U roku od 2 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora Investitor je u obvezi započeti gradnju (na način propisan Zakonom o građenju). Sankcija za neizvršenje ove obveze je raskid ugovora i povrat nekretnina u vlasništvo Prodavatelja na temelju ugovora.

Investitor je u roku od 5 godina od dana sklapanja ugovora dužan dovršiti građenje najmanje I. faze i započeti s obavljanjem djelatnosti iz Poslovnog plana.

Dovršenje građevine ili I. faze građevine Investitor dokazuje dostavom primjerka akta nadležnog tijela o uporabljivosti za izgrađene objekte i Rješenjem nadležnog ureda za početak obavljanja gospodarske djelatnosti.

Ukoliko Investitor u naznačenom roku takve dokaze ne dostavi Prodavatelju u obvezi je, odmah po pozivu Prodavatelja uplatiti preostalih 75% kupoprodajne cijene. Za osiguranje plaćanja u slučaju nastupa navedene situacije Investitor će uz potpis ugovora Prodavatelju ovjerenu zadužnicu najmanje na iznos 75% kupoprodajne cijene.

Investitor bez izričite pisane suglasnosti Prodavatelja ne može promijeniti djelatnost na kupljenoj nekretnini, izvršiti promjenu Poslovnog plana niti prenijeti svoja prava i obveze na drugu pravnu osobu. U suprotnom, smatrat će se da je ispunjen raskidni uvjet s posljedicom povrata zemljišta Prodavatelju i gubitkom prava na povrat do tada plaćene kupoprodajne cijene i sredstava uloženih u pripremu i gradnju građevine.

18. Kriterij za vrednovanje ponuda

Nakon utvrđivanja prihvatljivih i valjanih ponuda, a za određenu parcelu se natječe veći broj Ponuditelja, vrši se bodovanje ponuda. Ponuda se boduje se po 3 kriterija. Ukupan najviši mogući zbroj bodova po svim kriterijima nije ograničen. Za svaki od kriterija u ponudbenoj dokumentaciji mora jasno biti vidljiv podatak na temelju kojeg se vrši bodovanje. U slučaju da dva ili više Ponuditelja daju ponude za istu parcelu, prednost će imati Ponuditelj koji ostvari veći ukupan broj bodova.

Kriteriji za bodovanje:

Ponuđena cijena parcele

Ponuditelj se boduje s onoliko bodova za koliko je ponuđena cijena viša od početne cijene, mjereno u relativnom odnosu (postotku). Postotak odstupanja kao i broj dobivenih bodova zaokružuju se na način da se vrijednost od 0,5 i viša zaokružuje na viši cijeli broj. Za svaki 1 postotni poen pozitivnog odstupanja ponuđene cijene od početne cijene Ponuditelju se dodjeljuje 1 bod.

Primjer: Početna cijena parcele je 50.000,00 kuna. Ponuditelj nudi 75.000,00 kuna. Ponuda je viša za 50% od početne cijene. Ponuditelj po ovom kriteriju ostvaruje 50 bodova.

Broj novouposlenih radnika u Industrijskoj zoni

Novouposleni su oni djelatnici koji sada nisu na popisu zaposlenika Ponuditelja, a raspoređeni će biti na radno mjesto unutar Zone.

Za svakog novouposlenog djelatnika Ponuditelju se dodjeljuju 2 boda.

Primjer: Ponuditelj planira i obvezuje se zaposliti 22 nova radnika. Boduje se s 44 boda..

Visina ulaganja

Visina ulaganja je iznos koji prema Poslovnom planu Ponuditelj namjerava u zadanom roku uložiti u gradnju i opremanje prostora, te trajna obrtna sredstva za obavljanje djelatnosti. Za svakih uloženih 100.000,00 kuna poduzetniku se dodjeljuje 1 bod.

Primjer: Poduzetnik planira i obvezuje se uložiti 2,650.000,00 kuna u gradnju i opremanje prerađivačkog pogona.. Boduje se s 26 bodova.

Tablični prikaz kriterija za vrednovanje ponuda:

         

K R I T E R I J

B O D O V A NJ E

REDNI

BROJ

 

NAČIN

IZRAČUNA

MJERILO

BROJ

BODOVA

O P I S

1

2

3

4

5

     

% odstupanja

 
     

1

1

   

Relativno odstupanje

2

2

   

iznad početne cijene

3

3

   

parcele

5

5

1

PONUĐENA CIJENA

(izračunava se točan

10

10

   

postotak A zaokužen na

20

20

   

puni broj ; 1% = 1 bod)

50

50

     

100

100

     

A

A x 1

         
     

broj djelatnika

 
     

1

2

   

Podatak se utvrđuje uvidom u

2

4

 

 BROJ

Poslovni plan Ponuditelja

3

6

2

NOVOUPOSLENIH

i drugu ponudbenu dokumentaciju.

5

10

 

DJELATNIKA

Broj novouposlenih djelatnika B.

10

20

     

20

40

   

( 1 djelatnik = 2 boda )

50

100

     

100

200

     

B

B x 2

         
     

iznos

 
     

100.000

1

     

200.000

2

   

Podatak o visini ulaganja C se

300.000

3

   

utvrđuje uvidom u

500.000

5

3

VISINA ULAGANJA

Poslovni plan Ponuditelja

1,000.000

10

   

i drugu ponudbenu dokumentaciju

2,000.000

20

     

5,000.000

50

   

( 100.000,00 kn ulaganja = 1 bod)

10,000.000

100

     

C

C/100.000

         
 

S V E U K U P N O

     

19. Ponuditelji uz Ponudu moraju priložiti slijedeće isprave:

a) za trgovačka društva:

 • Dokaz o registraciji tvrtke (od Trgovačkog suda),

 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti,

 • Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka) za zadnje dvije poslovne godine, osim za novoosnovana trgovačka društva, a za trgovačka koja su kraće poslovala za posljednju dostupnu financijsku godinu,

 • BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude),

 • Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude,

 • Poslovni plan,

 • Operativni sažetak poslovnog plana,

 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude,

 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini (10% početne vrijednosti parcele/parcela za koje se natječe).

b) za obrte :

 • Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte),

 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti,

 • Financijska izvješća (DOH formulari) za posljednje dvije dostupne financijske godine, osim za novoosnovane obrte, a za obrte koji su kraće poslovali za posljednju dostupnu financijsku godinu,

 • BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude),

 • Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude ,

 • Poslovni plan,

 • Operativni sažetak poslovnog plana,

 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude,

 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini (10% početne vrijednosti parcele/parcela za koje se natječe) .

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Kompletan dokument možete skinuti ovdje: 

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEOPREMLJENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U NAŠICAMA

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.