EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice je na sjednici Gradskog vijeća Grada Našica, 26.listopada 2016. godine donio Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na korištenje organizacijama civilnog društva kojom su definirani kriteriji i mjerila vezani za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica.

Temeljem članka 11. citirane Odluke definirano je da Udruge kojima je poslovni prostor dodijeljen na korištenje prije stupanja na snagu ove Odluke i koje imaju zaključene Ugovore o korištenju poslovnog prostora dužne su, zbog potrebe i mogućnosti nastavka korištenja poslovnog prostora, dostaviti sljedeće dokaze:


- izvadak iz Registra u koji je udruga upisana ili dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
- preslika važećeg statuta pravne osobe,
- ispunjen obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa sa trećima,
- dokaz da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava,
- potvrda da nema dugovanja prema proračunu Grada Našica,
- ispunjeni obrazac izjave o financiranju programa/projekata udruge kada se oni financiraju iz javnih izvora,
- preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu ( za obveznik dvojnog knjigovodstva), odnosno presliku knjige prihoda i rashoda ( za obveznike jednostavnog knjigovodstva),
- preslika izvješća o obavljenim aktivnostima ili uslugama organizatora volontiranja, temeljem Zakona o volonterstvu ( NN broj 58/07 i 22/13)
- izvod iz matične knjige radnika ( evidencija o zaposlenim radnicima)
- sporazum u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama.

Obrasce Izjava moguće je preuzeti na službenim web stranicama Grada Našica www.nasice.hr ili osobno u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, I kat, soba broj 30. Osoba za kontakt: NataliSikora, upr.iur., viši referent za stambeno-poslovni prostor.

Ovim putem Vas pozivamo da u roku od 15 dana od dana primitka ovog poziva, a u slučaju da i dalje imate namjeru i želju koristiti poslovni prostor u vlasništvu Grada Našica, dostavite svu traženu dokumentaciju.

Povjerenstvo će svu zaprimljenu dokumentaciju razmotriti, te će na temelju dostavljenih dokaza utvrditi ispunjava li udruga kriterije za dodjelu prostora na korištenje, odnosno daljnji nastavak korištenja poslovnog prostora.

One udruge koje udovolje kriterijima iz Odluke bit će u mogućnosti zaključiti Ugovor o korištenju poslovnog prostora za naredni period od 3 godine.

 

Poziv na dostavu dokaza o ispunjavanju radi nastavka korištenja prostora u vlasništvu Grada Našica -PDF

Izjava u nekažnjavanju.

Izjava o partnerstvu.

Izjava o podmirenim dospijelim financijskim i drugim ugovornim obvezama.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
program dana grada 1a
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.