EnglishDeutschHrvatski

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u svom djelokrugu obavlja poslove vezane uz uređenje naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje imovinsko-pravnih poslova. Brine se o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne čistoće, javne rasvjete, uređenju Grada te provođenju komunalnog reda. Upravlja poslovnim i stambenim objektima, sudjeluje u provedbi, po potrebi i organizira provedbu poslova dezinsekcije i deratizacije, održavanju groblja, prigodne dekoracije grada, održavanje autobusnih stajališta, sanaciju divljih deponija. Obavlja poslove izrade općih akata Grada iz područja komunalnih poslova, graditeljstva i prostornog uređenja, osigurava uvjete za gospodarenje javnim površinama u gradu, te izdavanje rješenja o korištenju  javne površine, razrezu spomeničke rente i komunalnog doprinosa, pravne poslove vezane uz komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo. Unutar Odjela ustrojen je Odsjek za komunalni sustav koji se brine o planiranju i provedbi investicija, osigurava praćenje stanja u komunalnom gospodarstvu i obavljanje komunalnih djelatnosti, cijena komunalnih usluga, izrađuje i osigurava realizaciju programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu. Komunalno redarstvo provodi nadzor nad komunalnim redom.

Pročelnik:

Božo Papac, mag. ing. aedif., broj telefona 031/618-177, soba broj 33,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici:

Boris Brajdić, dipl. ing., viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj telefona 031/618-171, soba broj  27,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Barbara Bando, dipl. iur., samostalna upravna referentica za imovinsko-pravne poslove, broj telefona 031/618-169, soba broj 30,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za komunalni sustav

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav:

Davorin Dvoržak, dipl. oec., broj telefona 031/618-176, soba broj 31,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici:

Zvonko Bukvić, ing., viši referent za komunalni doprinos, javnu površinu i komunalni red, broj telefona 031/618-180, soba broj 28,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natali Sikora, upr. iur., viša referentica za stambeno-poslovni prostor, broj telefona 031/618-169, soba broj  30,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mirko Baričević, referent – komunalni redar, broj telefona 031/618-174, soba broj  29,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Božica Lachner, referentica – komunalni redar, broj telefona 031/618-174, soba broj  29,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Štefica Kanis, referentica za razrez i naplatu komunalne naknade, naknade za uređenje voda, spomeničke rente i najma stanova, broj telefona 031/618-166, soba broj 20,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zdenko Prevolšek, domar

VAŽNIJI AKTI ODJELA:

Javni poziv vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Narodne novine, 101/11)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, 90/11)

1. KOMUNALNI RED I JAVNE POVRŠINE

Odluka o komunalnom redu – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/11.)
Odluka o uporabi javnih površina – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/12. i 8/12.)
Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj10/09.)
Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/12.)
Pravilnik o javnim parkiralištima s naplatom – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/12.)
Zaključak o visini naknade za uspostavu prava služnosti i prava građenja na javnim površinama i građevinskom zemljištu – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/13.)

2. KOMUNALNE DJELATNOSTI I USLUGE

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj5/12.)
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/11.)
Odluka o utvrđivanju dimnjačarskih područja na prostoru Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/00.)
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj4/99.)
Odluka o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 10/09.)
Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Našica za razdoblje do 2015. godine – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 10/09.)
Odluka o grobljima – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/00.)

3. NAKNADE, RENTE I DOPRINOSI

Odluka o komunalnoj naknadi – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/05.2/07. i 2/08.)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/11.)
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/11.)
Odluka o naknadi za ustupljenu snagu električne energije korisnicima Industrijske zone u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/10. i 7/11.)
Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj9/03.8/04. i 7/10.)
Odluka o komunalnom doprinosu – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/04.2/08.6/10.6/11.9/11.,2/12.6/12. i 1/13.)
Odluka o opskrbi prirodnim plinom – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/04.)

4. STANOVI I POSLOVNI PROSTORI

Odluka o davanju Gradskih stanova u najam – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 9/09.)
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/12.)

5. PROSTORNO UREĐENJE I PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 11/06.2/10. i 8/15.)
Provedbeni urbanistički Plan ''Šipovac'' Našice – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/90.)
Provedbeni urbanistički Plan ''Industrijske zone'' u Našicama – ("Službeni glasnik Općine Našice" broj3/92 i "Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/03.9/11. i 8/15.)
Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene ''Trnjak'' u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/97.)
Detaljni plan uređenja športsko-rekreacijske zone uz jezero ''LAPOVAC II'' u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/05.)
Detaljni plan uređenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj4/12.)

6. KONCESIJE

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na Području Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/05.)
Cjenik dimnjačarskih usluga

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.