Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14.), članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i  ovlasti iz točke III. Odluke o pokretanju postupka biranja članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica i njihovih zamjenika ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 7/17.)  predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica utvrđuje i objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove i zamjenika članova

 Gradskog savjeta mladih Grada Našica

 

I.

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Našica, koji promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju  o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Našica.

 

Javni poziv pročitajte i preuzmite ovdje!

Obrazac SM-1

Obrazac SM-2

Obrazac SM-3

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.