Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

(„Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.) i točke III. stavka 1. podstavka 2. i točke IV. stavka 3. Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica za donacije udrugama za njihov rad („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/17.), zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Našica raspisuje


Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnogndruštva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2017. godini


Grad Našice poziva udruge čije djelatnosti i aktivnosti nisu obuhvaćeni posebnim programima javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju Grada Našica.

 

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Javni poziv za prijavu programa i projekata

Upute za prijaviteljima

Obrazac opisa programa ili projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popis priloga

Obrazac procjene

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Obrazac opisnog izvještaja programa

Financijsko izvješće

Obrazac provjere

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.