EnglishDeutschHrvatski
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD NAŠICE    
GRADONAČELNIK
 
 

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine «,br. 91/96.,68/96.,137/99.,22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06 i 146/08. 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 48. stavka 4. podstavka 4. Statuta Grada Našica („Službeni Glasnik Grada Našica“, broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.- pročišćeni tekst) te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, KLASA: 311-02/16-01/05,   URBROJ: 2149/01-01/01-16-01 od 22. prosinca 2016. godine, Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama

 

Grad Našice raspisuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama.

Predmet natječaja su slijedeće građevinske čestice:

Natjecaj Industrijska zona

 

POLOŽAJNE POGODNOSTI ZONE:

– na sjecištu državnih cesta D2 (Osijek-Virovitica) i D53 (D. Miholjac-Slavonski Brod)

– udaljenost do mađarske granice 35 km, do granice s BIH 55 km, a do granice sa Srbijom 90 km

– u blizini autoceste (30 km)

– u kontaktu s trasom nove zaobilaznice grada Našica i buduće brze Podravske ceste

– u kontaktu sa željezničkom prugom Osijek-Koprivnica

– elektroenergetski izvor – TS 110/35 KV u sklopu Zone, mreža Zone spojena

– plinoenergetski izvor – magistralni plinovod i MRS-a u sklopu Zone, mreža Zone spojena

– glavni vodoopskrbni cjevovod u kontaktu sa Zonom, mreža Zone izgrađena uključivo s uličnom hidrantskom mrežom

– kolektorski cjevovodi odvodnje u kontaktu sa Zonom, mreža Zone spojena

– TK instalacije i veze dostupne, u Zoni izgrađena TK mreža

– pojasom zaštitnog zelenila i parka prostor odvojen od područja guste naseljenosti

– mogućnost značajnog proširenja Zone u budućnosti.

 

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:

Jedan ponuditelj može dati ponudu za najviše četiri (4) parcele. Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

Ponude s traženom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno ili se predaju osobno, na adresu Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice, u zatvorenoj omotnici s naznakom – OTVORENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U NAŠICAMA – NE OTVARATI»

Otvaranje prispjelih ponuda je javno, svakog ponedjeljka u 12:00 sati.

Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.

Ocjena i rangiranje ponuda izvršit će se u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponude se mogu dati za djelatnosti navedene u natječajnoj dokumentaciji (Uputama ponuditeljima).

 

PONUDITELJI

Ponuditelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

SADRŽAJ PONUDE:

Ponuditelji su dužni kod podnošenja ponude koristiti Obrazac ponude, koji se nalazi u Prilogu Uputa ponuditeljima, u koji se unose osnovni podaci o  ponuditelju, te uz ponudu prilažu

a) za trgovačka društva:

 • Dokaz o registraciji tvrtke (od Trgovačkog suda)

 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti

 • Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka) za zadnje dvije poslovne godine, osim za novoosnovana trgovačka društva, a za trgovačka koja su kraće poslovala za posljednju dostupnu financijsku godinu,

 • BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude)

 • Potvrdu Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude

 • Poslovni plan

 • Operativni sažetak poslovnog plana

 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude

 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini (10% početne vrijednosti parcele/parcela za koje se natječe)

b) za obrte:

 • Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)

 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta prema djelatnosti

 • Financijska izvješća (DOH formulari) za posljednje dvije dostupne financijske godine, osim za novoosnovane obrte, a za obrte koji su kraće poslovali za posljednju dostupnu financijsku godinu,

 • BON-2/SOL-2 (ne stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude)

 • Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim javnim davanjima, ne stariju od 30 dana do dana podnošenja ponude

 • Poslovni plan

 • Operativni sažetak poslovnog plana

 • Potvrdu Grada Našica o nepostojanju duga prema Gradu Našicama ne stariji od 7 dana do dana podnošenja ponude

 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini (10% početne vrijednosti parcele/parcela za koje se natječe)

 

JAMČEVINA:

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene katastarske čestice za koju se natječu u korist Proračuna Grada Našica, žiro račun br. HR 14 25000091827800005 model 68, poziv na broj 7757 – OIB.

Uspješnim ponuditeljima jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a neuspješnim ponuditeljima se vraća odmah po zaključenju ugovora s uspješnim ponuditeljima.

 

KRITERIJ ZA ODABIR:

Najprihvatljivijom ponudom za pojedine parcele smatra se ponuda koja dobije najveći broj bodova prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude. U slučaju da postoji više kandidata koji imaju jednak broj bodova prednost se daje kandidatu koji je ponudio najvišu cijenu za predmetnu parcelu.

Kriteriji za vrednovanje ponuda dostupni su u natječajnoj dokumentaciji.

 

POGODNOSTI ZA PONUDITELJA:

Investitore u Industrijsku zonu, Grad Našice dodatno potiče slijedećim posebnim pogodnostima za davanja koja su u nadležnosti Grada:

a) komunalni doprinos  za investitore iznosi 1,00 kn/m3 građevine,

b) investitor se do isteka pet godina od dana početka obavljanja djelatnosti u cijelosti oslobađa obveze plaćanja komunalne naknade,

c) mjerno kontrolno okno za priključenje i priključak na komunalne vodne građevine izveden i uključen u cijenu parcele,

d) naknada za ustupljenu snagu električne energije investitorima određuje se po stimulativnoj cijeni od 1.000,00 kn/kW, a u skladu s Odlukom o naknadi za ustupljenu snagu električne energije korisnicima Industrijske zone u Našicama („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/10., 7/11.),

e) asfaltirani cestovni priključak od ulične međe svake parcele do kolnika izveden i uključen u cijenu parcele,

f) dodatne pogodnosti sukladno Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Našica,

g) investitorima koji grade na području obuhvata Detaljnog plana uređenja „Industrijska zona u Našicama“ na građevnim česticama označenim rednim brojevima 34 do 56, omogućit će se zadovoljenje uvjeta prostornog standarda u pogledu potrebnog broja parkirališnih mjesta, sukladno važećoj Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta.

 

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE:

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude za svaku parcelu, odabrani ponuditelj potpisat će ugovor s Gradom, najkasnije 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najprihvatljivije ponude. U protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja, bez prava na povrat jamčevine.

Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora uplatiti iznos kojim zajedno s uračunatom jamčevinom podmiruje 25% kupoprodajne cijene.

Ispunjenjem svih ugovornih obveza Kupac će biti oslobođen plaćanja preostalih 75% kupoprodajne cijene.

 

OSTALI UVJETI:

Upućuju se ponuditelji na preuzimanje kompletne natječajne dokumentacije s internetske stranice Grada Našica: www.nasice.hr ili neposredno u prostorijama Grada Našica, Trg  dr. Franje Tuđmana 7.

Nepotpune ili neispravne ponude neće se razmatrati. Ponuditelji su uz svoju pisanu ponudu dužni dostaviti i dokaz o uplati iznosa jamčevine.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8-14 sati, na telefon 031/618 – 160, ili na adresi Grad Našice, Trg  dr. Franje Tuđmana 7.

KLASA: 311-02/16-01/05
URBROJ: 2149/01-02/1-16-03
Našice, 22. prosinca 2016.

GRADONAČELNIK:
mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u PDF formatu:

UPUTE PONUDITELJIMA

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.