Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15),

Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.) i točke III. stavka 1. podstavka 1. Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica za donacije udrugama za njihov rad („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/17.), zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Našica raspisuje


Javni natječaj za predlaganje programa i projekata
organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2017. godini

 

  

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.