EnglishDeutschHrvatski

            Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 940-01/18-01/03, URBROJ: 2149/01-02/1-18-22 od 31. srpnja 2018. godine, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

 1. I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Objavljuje se javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Našica u k.o. Zoljan i k.o. Klokočevci i to:

Rbr.

K.č.br.

Površina u m²

Kultura

k.o.

Početna cijena (kn)

Iznos jamčevine (kn)

1.

145/1

8809

oranica

Zoljan

19.900,00

1.990,00

2.

169

3855

šuma

Zoljan

28.950,00

2.895,00

3.

232

1914

livada

Zoljan

4.465,00

500,00

4.

241

2167

livada

Zoljan

5.055,00

505,50

5.

1058

447

šuma

Zoljan

1.320,00

500,00

6.

1064

657

livada

Zoljan

1.665,00

500,00

7.

1393

2614

voćnjak

Zoljan

6.650,00

664,68

8.

301/2

1109

livada

Zoljan

3.155,00

500,00

9.

354

5427

oranica, put

Zoljan

13.660,00

1.366,00

10.

1319

1609

oranica

Zoljan

4.400,00

500,00

11.

1380

12202

šuma

Zoljan

86.940,00

8.694,00

12.

1112

1600

pašnjak

Zoljan

30.000,00

3.000,00

13.

1113

1600

pašnjak

Zoljan

30.000,00

3.000,00

14.

1121

1600

pašnjak

Zoljan

30.000,00

3.000,00

15.

1122

1600

pašnjak

Zoljan

30.000,00

3.000,00

16.

1123

1600

pašnjak

Zoljan

30.000,00

3.000,00

17.

954

3454

oranica

Zoljan

8.650,00

865,00

18.

548

1638

oranica

Zoljan

5.000,00

500,00

19.

556

7505

oranica

Zoljan

22.515,00

2.251,50

20.

983/1

531

oranica Lila

Klokočevci

4.950,00

500,00

21.

983/3

531

oranica Lila

Klokočevci

1.350,00

500,00

 1. II. UVJETI PRODAJE
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: Ponuditelji) koji prema važećim propisima mogu stjecati nekretnine u Republici Hrvatskoj i koji ispunjavaju natječajne uvjete.
 3. Jedan ponuditelj može podnijeti ponudu za više zemljišta.
 1. Pravo prvokupa ima vlasnik susjedne nekretnine radi okrupnjavanja zemljišta, uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od drugih ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
 2. Katastarske čestice pod sljedećim rednim brojevima prodaju se isključivo zajedno:
 • 7., 9. i 11. (k.č.br. 1393, 354, 1380),
 • 2., 4. i 8. (169, 241 i 301/2),
 • 20. i 21. (983/1 i 983/3).
 1. Zemljište se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“ te prodavatelj ne odgovara kupcu ni za kakve nedostatke predmetnog zemljišta i isključuju se prigovori bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.
 2. Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu 10% od početne natječajne cijene, s tim da jamčevina ne može biti manja od 500,00 kn. Ukoliko se ponuditelj želi natjecati za više čestica, dužan je za svaku česticu uplatiti jamčevinu, osim za slučaj iz točke II 4. ovog natječaja kada se jamčevina plaća samo za katastarsku česticu sa najvišom početnom cijenom.
 3. Ponuditelji su dužni jamčevinu uplatiti u korist Proračuna Grada Našica na račun IBAN broj HR1425000091827800005, s pozivom na broj 68 7757 OIB Ponuditelja, uz naznaku „Jamčevina za kupnju zemljišta po rednim brojem __“.
 4. Financijski sposobnim ponuditeljima smatrat će se oni ponuditelji koji nemaju dospjelih obveza s naslova javnih davanja prema Državi.
 5. Financijski sposobnim ponuditeljem smatrat će se i onaj ponuditelj koji nema dospjelih obveza s naslova javnih davanja prema Gradu Našicama, a što će se na dan otvaranja ponuda utvrditi uvidom u službene evidencije Upravnog odjela za proračun i financije.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB, telefonski broj;
 2. ukoliko ponudu podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik prilaže se i dokaz o zastupanju ili punomoć u originalu odnosno ovjereni prijepis ovjerovljene isprave;
 3. ponudbeni obrazac ispunjen podacima o zemljištu (oznake čestica i katastarske općine) i ponudbenim cijenama izraženom u kunama za svaku česticu posebno, točno ispisane brojkama i slovima (u slučaju neslaganja, mjerodavnim će se smatrati iznos ispisan slovima);
 4. dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe, odnosno dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini (kopija naloga za plaćanje) i broj računa na koji će jamčevina biti vraćena ukoliko ponuditelj ne uspije na natječaju;
 6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza po osnovi javnih davanja prema Republici Hrvatskoj, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 1. dokazi o ostvarivanju prvenstvenog prava kupnje iz točke II. 3. ovog natječaja ukoliko Ponuditelj to pravo ostvaruje (z.k. izvadak ili više njih ne stariji od 7 dana od dana objave natječaja).
 1. IV. DOSTAVA I OTVRARANJE PONUDA
 2. Ponude se sa svim potrebnim podacima, dokazima i prilozima navedenim u natječaju trebaju dostaviti u propisno zatvorenoj omotnici, obvezno preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u pisarnicu Grada Našica, u roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD NAŠICE

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA

PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice

NE OTVARATI- NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U K.O. ZOLJAN i K.O. KLOKOČEVCI“

 1. Krajnji rok za predaju ponuda, bez obzira na način dostave je 30. kolovoza 2018. do 09,00 sati.
 1. Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i bit će vraćene Ponuditelju, a nepotpune i neispravne ponude bit će odbijene.
 2. Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.
 1. V. OTVARANJE PONUDA
 1. Pristigle ponude za kupovinu  zemljišta Povjerenstvo će otvoriti na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati 30. kolovoza 2018., s početkom u 10,00 sati u zgradi Gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, soba broj 23. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni i predstavnici ponuditelja.
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda biti će odmah po okončanju sjednice uručen nazočnim predstavnicima Ponuditelja ili će svim Ponuditeljima biti dostavljen preporučenom pošiljkom.
 1. VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najvećom ponuđenom kupoprodajnom cijenom zemljišta.
 3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude utvrđuje Povjerenstvo, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik Grada Našica. Ukoliko je za nekretninu koja je bila predmet prodaje javnim natječajem postignuta cijena veća od one do koje može raspolagati Gradonačelnik, odluku donosi Gradsko vijeće Grada Našica.
 4. Gradonačelnik zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Našice, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od Ponuditelja.

VII. OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

 1. Ponuditelj koji je dostavio ponudu, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odustane od kupovine, gubi pravo na povrat jamčevine.
 2. Ponuditelj koji je Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odabran kao najpovoljniji ponuditelj, a ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku određenom u Odluci, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat jamčevine.
 3. U slučaju iz točke VII.2. Gradonačelnik može donijeti novu odluku o odabiru kojom će odabrati ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete i ponudio je slijedeću najvišu kupoprodajnu cijenu, uz uvjet da prihvati ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 4. Ako su dva ili više ponuđača ponudila istu cijenu za nekretninu, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.
 5. Ponuditeljima koji su sudjelovali na natječaju, a nisu odabrani kao najpovoljniji, iznos jamčevine biti će vraćen, beskamatno u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 6. Ponuditelju koji je odabran za najpovoljnijeg ponuditelja i koji zaključi Ugovor o kupoprodaji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.
 7. Ugovor o kupoprodaji nekretnina s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 8. Kupac stječe pravo vlasništva na zemljištu uknjižbom u zemljišne knjige, nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Ukoliko se kupoprodajna cijena plaća odjednom, plaća se u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina.
 9. Kupoprodajnu cijenu može se platiti obročno, a ukupan rok otplate ne može biti duži od 3 (tri) godine uz obvezu kupca da dozvoli upis založnog prava u korist Grada u visini iznosa kupoprodajne cijene i pripadajuće kamate obračunate prema posebnom propisu, do isplate.
 10. Porez na promet nekretnina plaća kupac. Kupac snosi i ostale troškove koji bi mogli proizaći u svezi s privođenjem namjeni nekretnine.

VIII. OSTALE ODREDBE

 1. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: 031/618-169 ili neposredno izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju na I. katu gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, soba broj 30, svakog radnog dana od 07,00-15,00 sati ili elektronski putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 940-01/18-01/03

URBROJ: 2149/01-05/4-18-23

U Našicama, 31. srpnja 2018.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG

NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U

VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

Obrazac ponude možete preuzeti ovdje

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.